Radny · 16 stycznia, 2022 0

Budżet 2022: Rondo, park, CPK, śmieci. Co nas czeka w 2022 roku?

Jak Państwo wiecie budżet 2022 roku naszej gminy został przyjęty jednogłośnie na grudniowej sesji. Co nas czeka w najbliższych 12 miesiącach?

Edukacja

Tutaj największe wydatki inwestycyjne to dokończenie budowy przedszkola przy szkole podstawowej nr 8. Przypomnę, że był to nasz postulat wyborczy jako KWW „Aktywni Społecznie” w roku 2018. Stąd tym bardziej czekamy na ukończenie przedłużającej się inwestycji.

Kolejną ważną inwestycją o którą zabiegaliśmy jak radni opozycji była budowa żłobka lub wprowadzenie dotacji dla dzieci korzystających z prywatnych inicjatyw. Dzięki dotacji budowa nowego żłobka w Leszczynach stała się faktem i już w przyszłym roku możemy liczyć na projekt. Wartość tej inwestycji to około 5000000 zł

Ważną inwestycją już ściśle związaną z edukacją jest dotacja z programu „Laboratoria przyszłości” gdzie za około 1000000 zł wyposażone zostaną pracownie w naszej gminie.

Inwestycje drogowe i infrastrukturalne

Najważniejszą inwestycją, w której partycypować finansowo będzie gmina to budowa ronda w dzielnicy Czerwionka. O tej inwestycji mówi się już dość długo i nadszedł czas jej realizacji. Kolejnym etapem po budowie ronda powinien być remont ulicy Wyzwolenia. Rozpocząłem starania wraz z ruchem Polska 2050 poprzez petycję.

Z ważnych inwestycji jakie czekają nas w następnym roku to rewitalizacja parku Furgoła. Na tą inwestycję przeznaczone zostanie kolejne 5000000zł.

Ekologia, gospodarka odpadami.

W tym obszarze niewiele podzieje się w stosunku do poprzednich lat. Dokończymy podłączenie części osiedla familoków do sieci ciepłowniczej. Przyznane zostaną kolejne dotacje na wymianę źródeł ciepła. Jako gmina wykonamy termomodernizacje ośrodka zdrowia w Przegędzy.

Najbliższe miesiące powinny być okresem nad, którym jako Rada Miejska powinna pochylić się nad problemem ekologii. Tym bardziej, że kolejny raz czeka nas dylemat nad wysokością stawki za gospodarowanie odpadami. Dobrze widzimy co dzieje się w sąsiednich gminach. Ceny u sąsiadów już przekroczyły 30zł. Dodać do tego galopującą inflację, zmiany podatkowe to wynik nasuwa się sam. Będą podwyżki. Ewentualnie możemy skorzystać z drugiej opcji, którą dał nam nasz rząd czyli możliwość dopłacenia do zagospodarowania. Oczywiście gmina może podjąć decyzję, że zapłaci za nas jeden czy dwa miliony złotych. To jednak będzie musiał znaleźć odzwierciedlenie w mniejszych budżetach klubów sportowych, CKE, czy remontach dróg.

Centralny Port Komunikacyjny

Wyzwaniem dla całej naszej gminnej społeczności jest również plan szybkich linii kolejowych potocznie nazywany sprawą CPK. Przypomnę, że dzięki głosom sprzeciwu mieszkańców, Rady Miejskiej oraz Burmistrza wariant przebiegu linii kolejowych przez górę Ramża został zaniechany. Nie oznacza to, że nasza gmina nie ma przed sobą widma negatywnych skutków. Przez naszą gminę planuje się kolejne trasy. Jedna przecinać będzie Bełk i Szczejkowice, druga pojezierze Palowickie.

O ile w kolej powinniśmy jako Państwo inwestować o tyle jako Czerwionka-Leszczyny na żaden z przebiegów nie powinniśmy wyrażać zgody. Czekają nas wysiedlenia (aczkolwiek tutaj z pewnością będą rekompensaty), a negatywne skutki odczują mieszkańcy, którzy na przesiedlenie nie będą mogli liczyć i nagle ich sąsiadem stanie się linia kolejowa. Rozwojowo naszej gminie ta linia nic nie daje ponieważ nie będzie na naszym terenie prawdopodobnie stacji kolejowej. Zyskają sąsiedzi. My za to w wersji biegnącej przez Bełk stracimy znaczną część terenów inwestycyjnych.

Tej walki nie wygramy jednak razem. Zrobić możemy ją tylko razem zgłaszając sprzeciwy w trwających konsultacjach.

Sesja budżetowa fot. UGiM Czerwionka-Leszczyny

Budżet 2022: podsumowanie

Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2022 w łącznej kwocie 186.382.230,75 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 176.209.654,20 zł, a dochody majątkowe w kwocie 10.172.576,55 zł.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta na rok 2022 zaplanowano na łączną kwotę 207.696.719,98 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 184.226.068,53 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 23.470.651,45 zł.

Określa się planowany deficyt w kwocie 21.314.489,23 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.790.387,30 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.563,90 zł, przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.518.538,03 zł.