Informacje dla mieszkańców · 16 lutego, 2022 0

Zgłoś swoje źródło ciepła!

Do 31 czerwca właściciele budynków muszą zgłosić swoje źródła ciepła. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to narzędzie, które ma ułatwić walkę ze smogiem. Dziś zebrałem dla Państwa kilka informacji w tym temacie.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to narzędzie, które ma ułatwić zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała by wesprzeć działania dotyczący wymiany tzw. kopciuchów, a co za tym idzie walkę ze smogiem. To narzędzie, które ma pomóc organom administracji centralnej oraz samorządom w zakresie planowania polityki niskoemisyjnej.

Kto musi złożyć wniosek?

Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

W ustawie określono źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach tych urządzeń i instalacji wskazano m.in.: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

fot. https://static.kb.pl

Do kiedy trzeba złożyć i co grozi w przypadku zaniechania?

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., ma  czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku budynku, w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. – termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.

Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie zagrożone będzie grzywną, wymierzaną na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zgłaszający zreflektuje się, że nie złożył deklaracji zanim organ „poweźmie o tym informację”, może uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje w ramach tzw. czynnego żalu.

Gdzie można złożyć w naszej gminie?

Wnioski można złożyć na dwa sposoby:

w formie elektronicznej – poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl

  • za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.

W celu uzyskania pomocy należy kontaktować się:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska

oraz

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 7:30 do 17:00
  • od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  • piątek od 7:30 do 14:00